GSI Thị trường Bán lẻ

Nhận thức được tiềm năng to lớn của thị trường bán lẻ tại Việt Nam, và mối quan hệ chặt chẽ của nó trong tương lai với việc phát triển hạ tầng thanh toán, công ty GSI đang từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn này.